کارت هدف 50 متر بادی برای مسابقات جمع تیر IRBRاین کارت هدف بر مبنای قوانین مسابقات بنچ رست گروپ ریم فایر و برای تفنگ های بادی در مسافت 50 متر بازطراحی شده است

حجم فایل : 636 KB
فرمت : .jpg
تعداد دانلود : 47
دریافت فایل :
کارت هدف 50 متر بادی برای مسابقات جمع تیر IRBR

کارت هدف 50 متر بادی برای مسابقات جمع تیر IRBR

برای پرینت در قطع A5

سیبل گروپ گیری مسابقات بنچ رست IRBR

0.00
ارسال کننده :