دومین مسابقه سیلوئت تفنگ بادی IRBR

دومین مسابقه سیلوئت تفنگ بادی IRBR

 

با حمایت مالی فروشگاه شاتین

 

23 آذر 1397 - باشگاه بنچ رست شاتین

 

مسابقه سیلوئت تفنگ بادی