رکورد های بنچ رست در ایران

رکورد های کسب شده در مسابقات داخلی

بالاترین امتیاز کسب شده 

کلاس LV  (حداکثر 16.27 ژول)

محمد شقاقی از تهران با سلاح  4.5 FWB 800 در رقابت IRBFA در تاریخ  25 بهمن 1396 734 با 23X

مسیح مباشری از اصفهان با سلاح 4.5 CZ200 در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان 1396 734 با 18X

بنچرست

 

کلاس HV   (حداکثر 27.12 ژول)

محمد شقاقی از تهران با سلاح 4.5 FWB 800 در رقابت IRBFA در تاریخ  26 بهمن 1396 - 746 با 33X

میثم کماسایی از تهران با سلاح 4.5 FWB 800 در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان 1396 - 745 با 39X

بنچرست بنچ رست

 

کلاس OPEN  ( بدون محدودیت ژول)

صابر حسین پور از تهران با سلاح 4.5 FWB 800 در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان 1396 - 743 با 35X

بنچرست بنچ رست

 

75 یارد  Extreme Benchrest 

میثم کماسایی از تهران با سلاح  HW 100 5.5 در رقابت IRBR - فشم در تاریخ  18 تیر 1395 - 240 با 5X

بنچرست بنچ رست


بنچ رست فنری 

محمد شقاقی از تهران با سلاح  Walther LGU 5.5 در رقابت IRBR - تهران  21 مهر 1396 - 236 با 5X

بنچرست بنچ رست


 

بالاترین X کسب شده 

 

کلاس LV  (حداکثر 16.27 ژول)

محمد شقاقی از تهران با سلاح 4.5 FWB 800 در رقابت IRBFA در تاریخ  25 بهمن 1396 -  23X

میثم کماسایی از تهران با سلاح 4.5 FWB 800 در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان 1396 -  19X

 

کلاس HV   (حداکثر 27.12 ژول)

میثم کماسایی از تهران با سلاح 4.5 FWB 800 در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان 1396 -  39X

 

کلاس OPEN ( بدون محدودیت ژول)

صابر حسین پور از تهران با سلاح 4.5 FWB 800 در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان 1396 -  35X


 

کارت 250 (حداکثر امتیاز قابل کسب)

علی شقاقی از تهران با سلاح 4.5 FWB 800 یک کارت 250 در رقابت IRBRF ( 26 بهمن 96 )  -  1 کارت 250

مسیح مباشری از اصفهان با سلاح 4.5 FWB 800 یک کارت 250 در رقابت بندر ترکمن ( 7 و 8 اردیبهشت 96 ) و دو کارت 250 در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان 1396 -  3 کارت 250


مسن ترین شرکت کننده
 
عبداله حیاتی در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان 1396
بنچرست بنچ رست

 

کم سن ترین شرکت کننده

شایان صالحی 10 ساله در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان 1396

شایان صالحی تیرانداز بنچ رست