رتبه بندی تیراندازان (مسابقات رنکینگ)

انجمن های IRBRS و IRBR پیرو تفاهم صورت گرفته در نظر دارند پس از این مسابقات مشترک را ملاک رنک بندی تیراندازان قرار داده و با شرایط ذیل بصورت مداوم تغییرات جدید را در رتبه بندی اعمال نمایند. این رنک بندی به عنوان ملاک تصمیمگیری های مشترک قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب
باشگاه بنچ رست نقش جهان اصفهان

باشگاه بنچ رست نقش جهان یکی از دو باشگاه بنچ رست در اصفهان است که محل تمرین تیراندازان با تجربه و پاتقی برای دور همی های دوستانه و تمرین ها و تبادل تجربیات بین تیراندازان بنچ رست اصفهان است .

ادامه مطلب