دومین مسابقه بنچ رست تفنگ های فنری IRBR

دومین دوره مسابقات بنچ رست فنری - IRBR

این رقابت با حضور تیراندازان تفنگ های بادی فنری از شهرهای مختلف و در تاریخ 21 اردیبهشت 1397  برگزار شد

تندیس نفرات برتر