دومین دوره مسابقات رده بندی تیراندازان بنچ رست

دومین دوره مسابقات رده بندی تیراندازان بنچ رست بصورت مشترک توسط انجمن ایران بنچ رست و تیراندازان بنچ رست ایران برگزار می گردد 

ثبت نام از دوشنبه 11 تیر 1397