مسابقه بنچ رست به میزبانی باشگاه ماشه و مهارت

مسابقه بنچ رست 25 متر و 50 متر IRBR به میزبانی باشگاه ماشه و مهارت شاندیز مشهد

انجمن بنچ رست IRBR برگزار می نماید

به میزبانی باشگاه تفنگ بادی ماشه و مهارت شاندیز

مسابقه بنچ رست 25 متر و 50 متر IRBR به میزبانی باشگاه ماشه و مهارت شاندیز مشهد