مسابقه بنچ رست 50 متر امتیازی و گروپ (جمع تیر) IRBR

مسابقه بنچ رست 50 متر امتیازی و گروپ (جمع تیر) انجمن بنچ رست IRBR

تاریخ 11 و 12 مهر 98 - باشگاه شاتین

مسابقه بنچ رست 50 متر امتیازی و گروپ (جمع تیر) انجمن بنچ رست IRBR

 

تندیس های نفرات برتر کلاس جمع تیر

اولین مسابقه تیراندازی گروپ 50 متر ( جمع تیر )

 

برنامه و زمانبندی مسابقات

چهارشنبه :  9:30 - 16:00  تمرین شرکت کنندگان مسابقه گروپ (هر شرکت کننده 2 ساعت )

پنج شنبه

9:00  کنترل تجهیزات و جلسه توجیهی حضور کلیه شرکت کنندگان الزامی است

آغاز راند اول مسابقه گروپ : 9:30 (هر راند 7 دقیقه)  

پایان مسابقه گروپ 13:30

ناهار : 13:45

اعلام نتایج : 14:30

15:00  تا 21:00  تمرین شرکت کنندگان مسابقه 50 متر امتیازی

جمعه

9:30  کنترل تجهیزات

10:00 آغاز راند اول مسابقه

10:35 آغاز راند دوم

11:10 آغاز راند سوم

11:45 آغاز راند چهارم

12:20 آغاز راند پنجم

12:55 آغاز راند ششم

13:30 آغاز راند هفتم

14:05 آغاز راند هشتم

14:40 آغاز راند نهم

15:30 نصب تارگت ها و آغاز زمان اعتراض

16:00 اعلام نتایج