محاسبات تیراندازیمحاسبات تیراندازی بنچ رست

محاسبات تیراندازی

مبدل واحد های تیراندازی                    محاسبات شارژ سیلندر تفنگ بادی

مبدل واحد های مورد نیاز در تیراندازی          محاسبه شارژ سیلندر

محاسبه قدرت تفنگ بادی                   محاسبه ضریب بالستیک

محاسبه قدرت تفنگ          محاسبه ضریب بالستیک

0.00
تعداد بازدید : 191
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱/۲
منبع :