ست آپ کردن صحیح سلاح بر روی رست در این کلپ روش صحیح همراستا کردن سلاح ، رست و هدف بصورت تصویری توضیح داده می شود