رکورد تیراندازی تفنگ بادی
رکوردهای بنچ رست کلاس ۵۰ یارد

فریبرز پیوندی  از سمنان با تفنگ بادی اوراگان 5.5 Uragan در  مسابقه باشگاه شاتین – تهران- ۹ مهر ۱۴۰۰ – 747 با 44X

فریبرز پیوندی