میز تیراندازی ، انواع طرح ها و نکات مهم

میز تیراندازی - میز بنچ رست

طرح ها و نقشه ها

میز تیراندازی بنچ رست