ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور-جام رمضان تهران-میگون