اولین مسابقه رسمی قهرمانی کشور(فدراسیون تیراندازی ج.ا.ا) 16 مهر 1395