مسابقه آزاد بنچ رست گلستان-بندرترکمن-7و8 اردیبهشت 1396