مسابقه بنچ رست استان فارس (باشگاه فرهنگی ورزشی فجر)-12 خرداد 1396