مسابقه بنچ رست لایت ورمینت و هوی ورمینت انجمن IRBR - شهریور 98 - باشگاه شاتین