لغت نامه تیراندازی

Compensating for Wind------ جبران باد
Barrel ------  لوله سلاح
pellet ------  ساچمه
bullet  ------  گلوله
range  ------  برد و مسافت
milldot  ------  نقاط مدرج روی بعلاوه (رتیکل) دوربین
reticle  ------  شبکه مدرج  (بعلاوه) دوربین
Sectional Density  ------  تراکم بخش به بخش
Ballistics   ------  پرتابه شناسی
Elevation   ------  بلندی - ارتفاع
windage  ------  بادخور - محور افقی
Wind drift  ------  رانش باد - میزان جابجایی محل اصابت بر اثر وزش باد
turret  ------  طبلک برد و سمت دوربین سلاح
Trigger  ------  ماشه
butt  ------  انتهای قنداق سلاح
windindicator  ------  بادنما
Compensating for Wind  ------  جبران باد
pcp (pre charged pneumatic)  ------  سلاح هایی که از پیش با هوای فشرده شارژ می شوند
patern  ------  الگو
parallax  ------  اختلاف منظر
نوعی خطای اپتیکی که برای رفع آن طبلک پارالاکس در دوربین های سلاح تعبیه شده و در رنج های مختلف قابل تنظیم می باشد
regulator  ------  تنظیم کننده
نام قطعه ایست که در برخی سلاح ها (رگوله) وظیفه تنظیم شدت باد خروجی را بر عهده دارد و اصطلاحا باعث  کم شدن تلورانس بین شاتی می شود و سرعت پرتابه را نسبتا یکنواخت می کند.
chronograph  ------  وسیله ای که برای سنجش  سرعت پرتابه از آن استفاده می شود و در تهیه الکوی تراژکتوری پرتابه و اطلاع از قدرت سلاح (ژول) و ... بسیار کاربردی است
poi (point of impact) ------  محل اصابت_ نقطه برخورد
bolt  ------  گلنگدن
chamber  ------  جان لوله
front sight  ------  مگسک
scope mount  ------  پایه دوربین
bipod  ------  دوپایه تفنگ
rim fire rifle  ------  سلاح خفیف
rear sight  ------  شکاف درجه
Ballistic Coefficient (BC)  ------  ضریب مقاومت پرتابه در برابر هوا
Crown  ------  تاج لوله
Rifling  ------  خان درون لوله
Cut rifle  ------  خان تراشیده شده
muzzle  ------  دهانه لوله
Adjustable  ------  قابل تنظیم
Adjust  ------  تنظیم کردن - میزان کردن
recoil  ------ پس زنی - لگد تفنگ
Nose ، Head  ------  سر ساچمه
skirt  ------  دامن ساچمه
Stock  ------  قنداق
Valve  ------  شیر ( شیر هوا )
magazine  ------  خشاب
Spiral motion  ------  حرکت حلزونی شکل
Objective lens  ----  لنز شیئی - عدسی جلویی دوربین
Hammer  ------  چکش
Sort  ------  دسته بندی کردن
سورت وزنی و سایزی ساچمه ها امری متداول در تیراندازی دقیق و حرفه ایست که توسط وزنه ها و ابزارهای اندازه گیری بسیار دقیق صورت می گیرد .
air stripper  ------  برش دهنده هوا
قطعه ای که بر سر لوله وصل شده تا هوا یا گاز خروجی از لوله را از پشت پرتابه منحرف و اثر مخرب آنرا روی ساچمه از بین ببرد.

لغات نرم افزار چرگان : 
Pellet  ------  ساچمه
Pellet name  ------  نام ساچمه
Weight  ------  وزن
Bc  ------  ضریب مقاومت هوا
Velocity  ------  سرعت
Far zero  ------  فاصله صفر دوربین
wind spb  ------  سرعت وزش باد
Wind ang  ------  زاویه وزش باد
Temp  ------  میزان دمای هوا
pressure  ------  میزان فشار هوا
Altitude  ------  میزان ارتفاع از سطح آبهای آزاد 
Humitidy  ------  میزان رطوبت هوا
Toolbox  ------  جعبه ابزار
Preferences  ------  تنظیمات
Kinetic energy  ------  انرژی جنبشی
Wind deflection  ------  انحراف باد
Ballistic coefficient  ------ ضریب بالستیک ( Bc )
muzzle velocity  ------  سرعت دهانه لوله
terminal velocity  ------  سرعت نهایی
terminal Energy  ------  قدرت نهایی
Maximum height  ------  بالاترین ارتفاع پرتابه در شلیک
binoculars  ------  دوربین دوچشمی
price& performance  ------  قیمت و عملکرد
eye reliefe distance  ------  میزان فاصله مورد نیاز چشم با عدسی چشمی در دوربین ، جهت ماکزیمم راحتی چشم و دریافت بهترین تصویر

مشخصه های اپتیکی دوربین :
resolution  ------  تفکیک پذیری
sharpness  ------  تیزی لبه های خطوط
field curvature  ------  انحنا و اعوجاج تصویر
chromatic aberration  ------  اعوجاج رنگ
brightness  ------  روشنایی
contrast  ------  تضاد رنگی
color tone  ------  آمیختگی رنگی - تن رنگ
deflection  -----  انحراف
vertical   -----   عمودی
horizontal   -----   افقی
length   -----   طول
angle units   -----   واحدهای زاویه

flight time -----   زمان پرواز (زمانی که طی می شود تا پرتابه به هدف برسد)

totall revolution  -----   دوران کامل

twist rate  -----   گام خان ( نرخ چرخش خان)

rpm  -----   دور در دقیقه

rps  -----   دور در ثانیه

impact -----   اصابت

stability -----   ثبات


position -----   وضعیت

Rifle Internal Ballistics   -----   بالستیک داخلی تفنگ