رکوردهای بنچ رست جهان

رکوردهای بنچ رست جهان

  

AAPPO KORPI 


World Cup and European Championship 2017
03.-04.08.2017 > Air Rifle Light-Varmint
PRAGERSKO (Slovenia)

  


BILLY CHAMBERLAIN   


World Cup and European Championship 2017
04.-05.08.2017 > Air Rifle Heavy-Varmint
PRAGARSKO (Slovenia)


کارت های 250 کسب شده (روی تصویر کلیک کنید)