مسابقات تیراندازی گروپ (جمع تیر)

مسابقات تیراندازی گروپ (جمع تیر)

مسابقات تیراندازی گروپ (جمع تیر)

مسابقات تیراندازی جمع تیر یا گروپ Group Shooting یکی از رشته های تیراندازی بنچ رست با سلاح های گلوله زن (سنترفایر) است که از دهه 40 و در طول دهه 50 میلادی توسعه پیدا کرده است . فدراسیون جهانی بنچ رست wbsf در رشته سنتر فایر و NBRSA و IBS به صورت جمع تیر در فواصل 100 ، 200 و 300 و حتی 600 و 1000 یاردی مسابقاتی را در این رشته با تفاوت هایی در قوانین برگزار می کنند.  

این رشته در دو قالب یا کلاس برگزار می شود 1- گروپ 2-امتیازی
برای راند اول مسابقات پس از اعمال تغییرات میدانی مسابقه پانزده دقیقه برای یک گروپ ده شاتی ، و ده دقیقه برای یک گروپ 5 شاتی زمان تعلق می گیرد و برای راند های بعدی دوازده دقیقه برای یک گروپ 10 شاتی و هفت دقیقه برای یک گروپ 5 شاتی .

ترجمه قوانین بزودی ...