محاسبه فاصله دوربین تفنگ با لوله

محاسبه فاصله دوربین تفنگ با لوله

میثم کماسایی بدون دیدگاه

از این محاسبه گر استفاده کنید تا بدانید دوربین تفنگ و ترکیبی از درپوش لنز و پایه دوربین و ریلی که استفاده می کنید باعث برخورد دوربین با لوله تفنگ می شود یا خیر

باكس ابزار

  • ورود به ابزار