محاسبه میزان انحراف زاویه دوربین تفنگ

محاسبه میزان انحراف زاویه دوربین تفنگ

میثم کماسایی بدون دیدگاه

با استفاده از این محاسبه گر ، میزان شیب ریل تفنگ و میزان تغییر فاصله دوربین با لوله تفنگ ناشی از شیب ریل را محاسبه کنید، به عنوان مثال با این محاسبه خواهید دانست که با استفاده از ریلی با شیب ۲۰ MOA دوربین شما نسبت به لوله به چه میزان تغییر ارتفاع خواهد داشت و برای این محاسبه باید لبه بیرونی تیوب دوربین در سمت لنز شیئی را تا لبه جلویی ریل دوربین اندازه گرفته و به همراه میزان شیب ریل در محاسبه گر زیر قرار دهید . همچنین می توانید با اندازه گیری دستی این تفاوت ارتفاع به شیب ریل بر مبنای MOA‌پی ببرید .

باكس ابزار

  • ورود به ابزار