تاخیر در زمان پرواز پرتابه

سرعت تاخیر پرتابه حاصل تفریق سرعت در خلا از میانگین سرعت واقعی است که برای دستیابی به بهترین ساچمه برای تیراندازی در باد کاربرد دارد