محاسبه فاصله دوربین تفنگ با لوله


از این محاسبه گر استفاده کنید تا بدانید دوربین تفنگ و ترکیبی از درپوش لنز و پایه دوربین و ریلی که استفاده می کنید باعث برخورد دوربین با لوله تفنگ می شود یا خیرscope_cant

scope_cant


scope_cant


scope_cant