نرم افزار بادخوانی

تاخیر در زمان پرواز پرتابه

سرعت پرتابه سر لوله (m/s):

سرعت پرتابه روی هدف (m/s):

مسافت هدف(m):

مدت زمان تاخیر

محاسبه سرعت پرتابه روی هدف

سرعت پرتابه سر لوله (m/s):

مسافت هدف (m):

ضریب بالستیک:

سرعت (m/s)

سرعت باد

نتیجه

جهت باد و مسیر انحراف ساچمه

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

درصد تاثیر باد هر محدوده در کل انحراف

5

4

3

2

1

6.666

13.333

20.000

26.666

33.333

Bench

Target