مسیر انحراف ساچمه در جهت های مختلف باد

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

انجمن بنچ رست