تست نظرسنجی۲
این نظر سنجی به پایان رسیده است.

کدام یک از موارد زیر را عامل عدم استقبال از باشگاه های تفنگ بادی در تهران می دانید ؟

Choice #1
۱۰۰.۰۰%
اشتراک گذاری