مشوق ها و انگیزه های شما برای شرکت در چندین مسابقه بنچ رست اخیر که در آن شرکت داشته اید ؟

سوال 1