رقابت تیراندازان در کلاس ۲۵ متر آزاد ورامین اسفند 95 تصویر مسابقه بنچ رست در باشگاه تک تیرانداز ورامین-اسفند95 (این مسابقه اولین رقابت در 20 میز فعال بود که زیبایی خاصی به این رقابت بخشید)