نظرات تیراندازان تفنگ بادی درخصوص بنچ رست
نظر شرکت کنندگان در مسابقات بنچ رست انجمن IRBR

لطفا نظرات خود را در مورد مسابقات تیراندازی انجمن بنچ رست IRBR با صراحت بیان بفرمایید با ارسال نظرات دقیق خود ما را در استمرار و بهبود مسابقات همیاری نمایید این بازخورد ها می تواند تردید بسیاری از تیراندازان را به تصمیم تبدیل نماید .

لطفا در قسمت ( دیدگاه ) به این سوالات پاسخ دهید : (ارسال نام به شفافیت بیشتر و کارآمدی بیشتر این نظرسنجی کمک می کند)

1- نام و نام خانوادگی (اختیاری)

2- محاسن و معایب مسابقات از دیدگاه شما

3- پیشنهاد های احتمالی شما

4- سخنی با تیراندازان تفنگ بادی که برای شرکت در مسابقات تردید دارند

اشتراک گذاری