بنچ رست ۵۰ متر Air rifle benchrest 50m
ثبت نام مسابقه بنچ رست ۵۰ متر امتیازی تفنگ بادی ۶ اسفند ۱۴۰۰