ثبت نام مسابقه بنچ رست 50 متر تفنگ بادی – آبیک

انجمن بنچ رست IRBR

انجمن بنچ رست IRBR برگزار می نماید

با همکاری هیات تیراندازی شهرستان آبیک