کارت ۲۵۰ بنچ رست
کارت 250 (حداکثر امتیاز قابل کسب در بنچ رست)

بابک قاضی زاده از تهران 6 کارت 250

با تفنگ بادی Steyr LG 110 4.5 یک کارت 250 در مسابقه باشگاه شاتین در کلاس 50 یارد – 8 مهر 1400-  1 کارت 250

با تفنگ بادی THOMAS AIR 4.5 یک کارت 250 در مسابقه باشگاه شاتین در کلاس هوی ورمینت – 8 آذر 98   –  1 کارت 250

با تفنگ بادی THOMAS AIR 4.5 در مسابقه انجمن IRBR در کلاس هوی ورمینت – 20 آذر 98   –  1 کارت 250

با تفنگ بادی THOMAS AIR 4.5 یک کارت 250 در مسابقه  بنچ رست کلاس هوی ورمینت – 19 مهر  98   –  1 کارت 250

با تفنگ بادی FTP 900 یک کارت 250 در مسابقه غیر متمرکز 7 الی 16 آبان – کلاس لایت ورمینت – آبان 1399 –  1 کارت 250

با تفنگ بادی FTP 900 یک کارت 250 در مسابقه غیر متمرکز 7 الی 16 آبان – کلاس لایت ورمینت – آبان 1399 –  1 کارت 250

بابک قاضی زاده

 امیرحسین شکیبا مهر از تهران 1 کارت 250

با تفنگ بادی Steyr LG 110 4.5 یک کارت 250 در مسابقه باشگاه شاتین در کلاس 50 یارد – 8 مهر 1400-  1 کارت 250

بنچ رست تفنگ بادی

 


فریبرز پیوندی از سمنان 1 کارت 250

با تفنگ بادی Uragn 5.5 یک کارت 250 در مسابقه باشگاه شاتین در کلاس 50 یارد – 8 مهر 1400-  1 کارت 250

بنچ رست تفنگ بادی


علیرضا اسدیان از تهران  5 کارت 250

با تفنگ بادی THOMAS AIR 4.5  در مسابقه باشگاه شاتین در کلاس هوی ورمینت – 8 آذر 98   –  1 کارت 250

با تفنگ بادی توماس THOMAS AIR 4.5 در هوی ورمینت رقابت IRBR در تاریخ  21 آذر 1398   –  1 کارت 250

با تفنگ بادی توماس THOMAS AIR 4.5 در هوی ورمینت رقابت IRBR در تاریخ  21 آذر 1398   –  1 کارت 250

با تفنگ بادی THOMAS AIR با لوله HW100 4.5 در کلاس لایت ورمینت رقابت باشگاه مهراسپورت در تاریخ  1 اسفند 1398   –  1 کارت 250

با تفنگ بادی THOMAS AIR (لوله وایرخ ۱۰۰) در مسابقه غیر متمرکز 7 الی 16 آبان – کلاس لایت ورمینت – آبان 1399 –  1 کارت 250

علیرضا اسدیان بنچ رست


آرش خوشنودزاده 1 کارت 250

با تفنگ بادی اشتایر LG110 4.5 در مسابقه کلاس لایت ورمینت رقابت انجمن  IRBR تاریخ 12 دی 1399 –  1 کارت 250

مسابقه بنچ رست ۲۵ متر کلاس لایت – ۱۲دی ۱۳۹۹


امیر شاه محمدی 1 کارت 250

با تفنگ بادی FTP 900 یک کارت 250 در مسابقه کلاس لایت ورمینت – 12 دی 1399 –  1 کارت 250

ممسابقه بنچ رست ۲۵ متر کلاس لایت – ۱۲دی ۱۳۹۹سابقه بنچ رست ۲۵ متر کلاس لایت – ۱۲دی ۱۳۹۹


علی مومن زاذه 3 کارت 250

با تفنگ بادی 4.5 FWB 800 یک کارت 250 در اولین مسابقه رنکینک – کلاس HV ( 31 فروردین 96 )  –  1 کارت 250

با تفنگ بادی اشتایر LG110 4.5 در رقابت IRBR در تاریخ  14 شهریور 139۹   –  2 کارت 250

علی مومن زاده بنچ رست


کامران ذاکری  از تهران 1 کارت 250

با تفنگ بادی اشتایر LG110 4.5 در رقابت IRBR در تاریخ  20 آذر 1398   –  1 کارت 250

کامران ذاکری بنچ رست


امیرحسین ملک معزی  از تهران 3 کارت 250

با تفنگ بادی توماس ایر THOMAS AIR 4.5 در رقابت باشگاه شاتین در تاریخ  8 آذر 1398   –  1 کارت 250

با تفنگ بادی THOMAS AIR 4.5 در مسابقه انجمن IRBR در کلاس هوی ورمینت – 20 آذر 98   –  1 کارت 250

با تفنگ بادی HFT 500یک کارت 250 در مسابقه غیر متمرکز 7 الی 16 آبان – کلاس لایت ورمینت – آبان 1399 –  1 کارت 250

امیر حسین ملک معزی


میثم کماسایی از تهران  2 کارت 250

با تفنگ بادی 4.5 Steyr LG110 یک کارت 250 در مسابقه باشگاه شاتین در کلاس هوی ورمینت – 8 آذر 98   –  1 کارت 250

با تفنگ بادی 4.5 FWB 800 در اولین مسابقه رنکینک – کلاس HV – فروردین 96   –  1 کارت 250

میثم کماسایی


سعید خضرایی از تهران 2 کارت 250

با تفنگ بادی 4.5 Steyr Chaleng یک کارت 250 در مسابقه باشگاه شاتین در کلاس هوی ورمینت – 8 آذر 98   –  1 کارت 250

با تفنگ بادی FTP 900 یک کارت 250 در مسابقه غیر متمرکز 7 الی 16 آبان انجمن IRBR- کلاس لایت ورمینت – آبان 1399 –  1 کارت 250

سعید خضرایی


خانم فرزانه بخشیان از اصفهان 1 کارت 250

با تفنگ بادی FTP 900 یک کارت 250 در مسابقه رنکینک سوم در بندر ترکمن – کلاس لایت ورمینت – شهریور ۱۳۹۷  –  1 کارت 250

فرزانه بخشیان بنچ رست


صادق قرنجیکی از گلستان 2 کارت 250

با تفنگ بادی 4.5 AA FTP900 یک کارت 250 در کلاس لایت ورمینت 9 اسفند 97 باشگاه مهراسپورت  –  1 کارت 250

با تفنگ بادی 4.5 AA FTP900 یک کارت 250 در کلاس لایت ورمینت رقابت IRBR مرداد 97 باشگاه آرش  –  1 کارت 250

صادق قرنجیکی


روح الله کرمی از خوزستان 1 کارت 250

با تفنگ بادی 4.5 FWB 800 یک کارت 250 در کلاس هوی ورمینت 10 اسفند 97 باشگاه مهراسپورت  –  1 کارت 250

روح الله کرمی بنچ رست

 


صابر حسین پور از تهران 2 کارت 250
با تفنگ بادی 4.5 Steyr Chaleng در اولین مسابقه رنکینک – کلاس HV ( 31 فروردین 96 )
با تفنگ بادی 4.5 Steyr Chaleng کارت دوم مسابقه – کلاس HV ( 4 اسفند 96 )

صابر حسین پور


مجتبی حسن پور از گلستان 1 کارت 250

با تفنگ بادی 4.5 FWB 800 یک کارت 250 در اولین مسابقه رنکینک – کلاس HV ( 31 فروردین 96 )  –  1 کارت 250

مجتبی حسن پورعلی شقاقی از تهران 1 کارت 250

با تفنگ بادی 4.5 FWB 800 یک کارت 250 در رقابت IRBRF ( 26 بهمن 96 )  –  1 کارت 250

علی شقاقی


مسیح مباشری از اصفهان 3 کارت 250

با تفنگ بادی 4.5 FWB 800 یک کارت 250 در رقابت بندر ترکمن ( 7 و 8 اردیبهشت 96 )

دو کارت 250 در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان 1396

مسیح مباشری بنچ رست