کارت ۲۵۰ بنچ رست
کارت ۲۵۰ (حداکثر امتیاز قابل کسب در بنچ رست)

بابک قاضی زاده از تهران ۶ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی Steyr LG 110 4.5 یک کارت ۲۵۰ در مسابقه باشگاه شاتین در کلاس ۵۰ یارد – ۸ مهر ۱۴۰۰-  ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی THOMAS AIR 4.5 یک کارت ۲۵۰ در مسابقه باشگاه شاتین در کلاس هوی ورمینت – ۸ آذر ۹۸   –  ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی THOMAS AIR 4.5 در مسابقه انجمن IRBR در کلاس هوی ورمینت – ۲۰ آذر ۹۸   –  ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی THOMAS AIR 4.5 یک کارت ۲۵۰ در مسابقه  بنچ رست کلاس هوی ورمینت – ۱۹ مهر  ۹۸   –  ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی FTP 900 یک کارت ۲۵۰ در مسابقه غیر متمرکز ۷ الی ۱۶ آبان – کلاس لایت ورمینت – آبان ۱۳۹۹ –  ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی FTP 900 یک کارت ۲۵۰ در مسابقه غیر متمرکز ۷ الی ۱۶ آبان – کلاس لایت ورمینت – آبان ۱۳۹۹ –  ۱ کارت ۲۵۰

بابک قاضی زاده

 امیرحسین شکیبا مهر از تهران ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی Steyr LG 110 4.5 یک کارت ۲۵۰ در مسابقه باشگاه شاتین در کلاس ۵۰ یارد – ۸ مهر ۱۴۰۰-  ۱ کارت ۲۵۰

بنچ رست تفنگ بادی

 


فریبرز پیوندی از سمنان ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی Uragn 5.5 یک کارت ۲۵۰ در مسابقه باشگاه شاتین در کلاس ۵۰ یارد – ۸ مهر ۱۴۰۰-  ۱ کارت ۲۵۰

بنچ رست تفنگ بادی


علیرضا اسدیان از تهران  ۵ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی THOMAS AIR 4.5  در مسابقه باشگاه شاتین در کلاس هوی ورمینت – ۸ آذر ۹۸   –  ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی توماس THOMAS AIR 4.5 در هوی ورمینت رقابت IRBR در تاریخ  ۲۱ آذر ۱۳۹۸   –  ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی توماس THOMAS AIR 4.5 در هوی ورمینت رقابت IRBR در تاریخ  ۲۱ آذر ۱۳۹۸   –  ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی THOMAS AIR با لوله HW100 4.5 در کلاس لایت ورمینت رقابت باشگاه مهراسپورت در تاریخ  ۱ اسفند ۱۳۹۸   –  ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی THOMAS AIR (لوله وایرخ ۱۰۰) در مسابقه غیر متمرکز ۷ الی ۱۶ آبان – کلاس لایت ورمینت – آبان ۱۳۹۹ –  ۱ کارت ۲۵۰

علیرضا اسدیان بنچ رست


آرش خوشنودزاده ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی اشتایر LG110 4.5 در مسابقه کلاس لایت ورمینت رقابت انجمن  IRBR تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۹ –  ۱ کارت ۲۵۰

مسابقه بنچ رست ۲۵ متر کلاس لایت – ۱۲دی ۱۳۹۹


امیر شاه محمدی ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی FTP 900 یک کارت ۲۵۰ در مسابقه کلاس لایت ورمینت – ۱۲ دی ۱۳۹۹ –  ۱ کارت ۲۵۰

ممسابقه بنچ رست ۲۵ متر کلاس لایت – ۱۲دی ۱۳۹۹سابقه بنچ رست ۲۵ متر کلاس لایت – ۱۲دی ۱۳۹۹


علی مومن زاذه ۳ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی ۴.۵ FWB 800 یک کارت ۲۵۰ در اولین مسابقه رنکینک – کلاس HV ( 31 فروردین ۹۶ )  –  ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی اشتایر LG110 4.5 در رقابت IRBR در تاریخ  ۱۴ شهریور ۱۳۹۹   –  ۲ کارت ۲۵۰

علی مومن زاده بنچ رست


کامران ذاکری  از تهران ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی اشتایر LG110 4.5 در رقابت IRBR در تاریخ  ۲۰ آذر ۱۳۹۸   –  ۱ کارت ۲۵۰

کامران ذاکری بنچ رست


امیرحسین ملک معزی  از تهران ۳ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی توماس ایر THOMAS AIR 4.5 در رقابت باشگاه شاتین در تاریخ  ۸ آذر ۱۳۹۸   –  ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی THOMAS AIR 4.5 در مسابقه انجمن IRBR در کلاس هوی ورمینت – ۲۰ آذر ۹۸   –  ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی HFT 500یک کارت ۲۵۰ در مسابقه غیر متمرکز ۷ الی ۱۶ آبان – کلاس لایت ورمینت – آبان ۱۳۹۹ –  ۱ کارت ۲۵۰

امیر حسین ملک معزی


میثم کماسایی از تهران  ۲ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی ۴.۵ Steyr LG110 یک کارت ۲۵۰ در مسابقه باشگاه شاتین در کلاس هوی ورمینت – ۸ آذر ۹۸   –  ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی ۴.۵ FWB 800 در اولین مسابقه رنکینک – کلاس HV – فروردین ۹۶   –  ۱ کارت ۲۵۰

میثم کماسایی


سعید خضرایی از تهران ۲ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی ۴.۵ Steyr Chaleng یک کارت ۲۵۰ در مسابقه باشگاه شاتین در کلاس هوی ورمینت – ۸ آذر ۹۸   –  ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی FTP 900 یک کارت ۲۵۰ در مسابقه غیر متمرکز ۷ الی ۱۶ آبان انجمن IRBR- کلاس لایت ورمینت – آبان ۱۳۹۹ –  ۱ کارت ۲۵۰

سعید خضرایی


خانم فرزانه بخشیان از اصفهان ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی FTP 900 یک کارت ۲۵۰ در مسابقه رنکینک سوم در بندر ترکمن – کلاس لایت ورمینت – شهریور ۱۳۹۷  –  ۱ کارت ۲۵۰

فرزانه بخشیان بنچ رست


صادق قرنجیکی از گلستان ۲ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی ۴.۵ AA FTP900 یک کارت ۲۵۰ در کلاس لایت ورمینت ۹ اسفند ۹۷ باشگاه مهراسپورت  –  ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی ۴.۵ AA FTP900 یک کارت ۲۵۰ در کلاس لایت ورمینت رقابت IRBR مرداد ۹۷ باشگاه آرش  –  ۱ کارت ۲۵۰

صادق قرنجیکی


روح الله کرمی از خوزستان ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی ۴.۵ FWB 800 یک کارت ۲۵۰ در کلاس هوی ورمینت ۱۰ اسفند ۹۷ باشگاه مهراسپورت  –  ۱ کارت ۲۵۰

روح الله کرمی بنچ رست

 


صابر حسین پور از تهران ۲ کارت ۲۵۰
با تفنگ بادی ۴.۵ Steyr Chaleng در اولین مسابقه رنکینک – کلاس HV ( 31 فروردین ۹۶ )
با تفنگ بادی ۴.۵ Steyr Chaleng کارت دوم مسابقه – کلاس HV ( 4 اسفند ۹۶ )

صابر حسین پور


مجتبی حسن پور از گلستان ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی ۴.۵ FWB 800 یک کارت ۲۵۰ در اولین مسابقه رنکینک – کلاس HV ( 31 فروردین ۹۶ )  –  ۱ کارت ۲۵۰

مجتبی حسن پورعلی شقاقی از تهران ۱ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی ۴.۵ FWB 800 یک کارت ۲۵۰ در رقابت IRBRF ( 26 بهمن ۹۶ )  –  ۱ کارت ۲۵۰

علی شقاقی


مسیح مباشری از اصفهان ۳ کارت ۲۵۰

با تفنگ بادی ۴.۵ FWB 800 یک کارت ۲۵۰ در رقابت بندر ترکمن ( ۷ و ۸ اردیبهشت ۹۶ )

دو کارت ۲۵۰ در رقابت IRBR در تاریخ  ۱۲ آبان ۱۳۹۶

مسیح مباشری بنچ رست

اشتراک گذاری