تفنگ بادی دلتاولف
تفنگ بادی دلتا ولف کمپانی دی استیت – بخش ۲

تفنگ بادی دلتا ولف کمپانی دی استیت – بخش ۲

تفنگ بادی دی استیت

 

برای این بخش دوم از بررسی HAM، ما به رابط انسانی Daystate Delta Wolf نگاه می کنیم.

“چی؟” چه می گویی…

آره. این تفنگ بادی انقلابی است، اگر فقط به عنوان یک تفنگ بادی معمولی و تمام مکانیکی به آن نگاه کنیم، کل موضوع را از دست می دهیم. بدیهی است که دلتا ولف خود را با مغز کامپیوتری کنترل می کند. با این حال، در شوتینگ رنج ها ، ما اسلحه را مانند هر تفنگ دیگری کنترل می کنیم و شلیک می کنیم.

 

تفنگ بادی دی استیت تفنگ بادی دی استیت گلن تفنگ بادی تفنگ بادی دی استیت تفنگ بادی دی استیت

تفنگ بادی دی استیت

تفنگ بادی دی استیت

تفنگ بادی دلتاولف تفنگ بادی دلتاولف

تفنگ بادی دی استیت

تفنگ بادی دی استیت

تفنگ بادی دی استیت

 

 

منبع : https://hardairmagazine.com/

منبع مقالات تیراندازی تفنگ بادی

اشتراک گذاری