تفنگ بادی پروفت 3
تفنگ بادی پروفت 3 (Prophet-3) از کمپانی RTI

پروفت RTI Arms P-3

تفنگ بادی پروفت 3 rti p-3
تفنگ بادی پروفت 3
تنظیم کننده خارجی قابل تنظیم
تفنگ بادی پروفت 3
ولو مکمل
تفنگ بادی پروفت 3
70ccm Plenum
تفنگ بادی پروفت 3
Side lever cocking
تفنگ بادی پروفت 3
اشتراک گذاری