سیبل بنچ رست۵۰ متر
سیبل بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی IRBR
Air Rifle Benchrest 50 meters Target
Air Rifle Benchrest 50 Yards Target

     Air Rifle Benchrest 50 meters Target 

اندازه رینگ ها :  X = 3.65mm  ۱۰ = ۱۰mm     ۹=۱۶.۳۵    ۸=۲۲.۷۰    ۷=۲۹.۰۵     ۶=۳۵.۴۰     ۷=۴۱.۷۵    

دانلود سیبل ۵۰ متر تفنگ بادی

سیبل بنچ رست۵۰ متر
Air Rifle Benchrest 50 meters Target

Air Rifle Benchrest 50m

قوانین امتیازدهی مشابه ۲۵قوانین فدراسیون جهانی بنچ رست WRABF است :

  1. برخورد به رینگ مرکزی X محاسبه می شود.
  2. تنها شلیک هایی که به داخل باکس هدف های آبی رنگ برخورد کنند مورد محاسبه قرار می گیرند.
  3. برای شلیک هایی که بیرون از رینگ های امتیازی و داخل باکس برخورد کند ، تنها ۵ امتیاز محاسبه می شود.
  4. برای هر باکس امتیازی تنها یک شلیک مجاز است و در صورت داشتن شات اضافه امتیاز دورترین پانچ محاسبه و در ازای هر شات اضافه یک منفی ۱ لحاظ می شود .
  5. شلیک های انجام شده به سایترها ( قسمت قرمز رنگ ) اگر از خط جدا کننده قسمت سایتر (مستعطیل عمودی با خط مشکی) بیرون و در بخش هدف های امتیازی برخورد کند ، به عنوان شلیک به هدف های امتیازی محاسبه می شوند و تنها در اولین شلیک در صورت چنین اتفاقی مراتب به افسر میدان اطلاع داده شده و از دور امتیازدهی خارج می شود (صرفا با هماهنگی افسر میدان و اولین پانچ سیبل) .
  6. بالاترین امتیاز ۲۵۰ با ۲۵X می باشد.پیش از این در مسابقات ۵۰ متر تفنگ بادی در ایران از سیبل ریمفایر استفاده می شد که به لحاظ طراحی و سطح امتیاز قابل کسب برای تفنگ بادی استاندارد نبود لذا انجمن IRBR سیبل ۵۰ متر تفنگ بادی را طراحی نموده و مورد استفاده قرار می دهد.
اشتراک گذاری