سیبل بنچ رست ۲۵ متر
سیبل بنچ رست ۲۵ متر

سیبل بنچ رست ۲۵ متر

برای دانلود سیبل تیراندازی بنچ رست 25 متر روی تصویر زیر کلیک کنید
این سیبل که ابتدا برای تفنگ های خفیف طراحی شده در فدراسیون بنچ رست بادی و ریمفایر WRABF به عنوان سیبل مسابقات تفنگ بادی 25 متر نیز استفاده می شود (کلاس 25 متر LV با قدرت 16 ژول و کلاس 25 متر HV با قدرت 27 ژول )


سیبل بنچ رست ۲۵ متر