مسابقه بنچ رست ۲۵ متر ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ - IRBR
مسابقه بنچ رست ۲۵ متر ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ – IRBR