مسابقه بنچ رست ۲۵ متر LV & HV - شهریور ۱۳۹۸
مسابقه بنچ رست ۲۵ متر LV & HV – شهریور ۱۳۹۸

در مسابقه بنچ رست ۸ شهریور ۱۳۹۸ انجمن IRBR برای دومین بار از نرم افزار ترو اسکور برای امتیازدهی استفاده شد
انجمن بنچ رست IRBR‌اولین انجمنی بود که در مسابقات از این نرم افزار بهره برد و در مسابقات بعدی با خرید تجهیزات جانبی مانند ذره بین الکترونیکی و لیبل زن و … اقدام به تکامل بیشتر این روش امتیازدهی نمود .

تست نسخه جدید نرم افزار True Score برای مسابقه ۸ شهریور ۱۳۹۸

مسابقه بنچ رست ۲۵ متر LV & HV - شهریور ۱۳۹۸