اولین مسابقه بنچ رست تفنگ بادی
مسابقه بنچ رست ۲۵ مهر ۱۳۹۳

این مسابقه که با توجه به تشریح قوانین و نحوه اجرا از نگاه بسیاری از تیراندازان اولین مسابقه بنچ رست در ایران محسوب می شود در باشگاه تک تیرانداز ورامین و با مسئولیت آقای مسعود قدیری در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ببرگزار شد .

اشتراک گذاری