دومین مسابقه تیراندازی گلوله زنی قم
دومین مسابقه تیراندازی گلوله زنی قم

دومین مسابقه تیراندازی گلوله زنی قم برگزار می شود

دومین مسابقه تیراندازی گلوله زنی قم دومین مسابقه تیراندازی گلوله زنی قم

 

دانلود سیبل های PDF مسابقه (روی تصاویر کلیک کنید)

سیبل ۳۰۰ متر گلوله زنی

دومین مسابقه تیراندازی گلوله زنی قم

 

سیبل ۶۰۰ متر گلوله زنی

دومین مسابقه تیراندازی گلوله زنی قم

 

سیبل ۱۰۰۰ متر گلوله زنی

دومین مسابقه تیراندازی گلوله زنی قم

 

گالری اولین مسابقه ۱۰۰۰ متر شهر قنوات استان قم