رکورد تیراندازی تفنگ بادی
رکورد های بنچ رست 75 یارد  Extreme Benchrest 

مجموع امتیاز دو کارت :

مهدی مکوند   از تهران با تفنگ بادیFX M3  – رقابت تیراندازان شاتین در باشگاه شاتین ،تاریخ  30 اردیبهشت 1401 – امتیاز : 490 با 17X

مهدی مکوند

مهدی مکوند   مهدی مکوند

محمد گرجیان  از مازندران با سلاح Kalibrgun Cricket  – رقابت انجمن IRBR باشگاه شاتین در تاریخ  26 دی 1399 – امتیاز : 483 با 17X

رکورد بنچ رست ۷۵ یارد


بالاترین امتیاز تک کارت :

سیاوش نیکی   از تهران با تفنگ بادی Prophet   – رقابت لیگ تیراندازان شاتین در باشگاه شاتین ،تاریخ  14 بهمن 1401 – امتیاز : 248.5 با 11X

سیاوش نیکی

سیاوش نیکی

مهدی مکوند   از تهران با تفنگ بادیFX M3  – رقابت تیراندازان شاتین در باشگاه شاتین ،تاریخ  30 اردیبهشت 1401 – امتیاز : 245.5 با 10X

مهدی مکوند

علیرضا اسدیان  از تهران با تفنگ بادیFX M3  – رقابت تیراندازان شاتین در باشگاه شاتین ،تاریخ  ۹ مهر ۱۴۰۰ – امتیاز : 243 با 12X

75Yards Benchrest record

75Yards Benchrest record

محمد گرجیان  از مازندران با سلاح Kalibrgun Cricket  – رقابت انجمن IRBR باشگاه شاتین در تاریخ  26 دی 1399 – امتیاز :  242 با 9X

محمد گرجیان

بابک قاضی زاده  از تهران با سلاح   Steyr LG110  (با لوله Rapid Air کالیبر 5.5)  – رقابت باشگاه شاتین در تاریخ  6 تیر 1399 – امتیاز : 241 با 10X

بابک قاضی زاده

میثم کماسایی از تهران با سلاح  HW 100 5.5 در رقابت IRBR – فشم در تاریخ  18 تیر 1395 – امتیاز : 240 با 5X

میثم کماسایی