رکورد تیراندازی تفنگ بادی
رکورد های بنچ رست 75 یارد  Extreme Benchrest 

مجموع امتیاز دو کارت :

علی ضیائی   از تهران با تفنگ بادیFX M3  - رقابت IRBR در باشگاه شهید سلیمانی ،تاریخ  4 اسفند 1402 - امتیاز : 498 با 26X

علی ضیائی

رضا حسین نژاد   از لامرد با تفنگ بادیProphet 2  - رقابت IRBR در باشگاه تک تیرانداز ورامین ،تاریخ  7 مهر 1402 - امتیاز : 495 با 27X

رضا حسین نژاد

مهدی مکوند   از تهران با تفنگ بادیFX M3  - رقابت تیراندازان شاتین در باشگاه شاتین ،تاریخ  30 اردیبهشت 1401 - امتیاز : 490 با 17X

مهدی مکوند
مهدی مکوند
مهدی مکوند

   محمد گرجیان  از مازندران با سلاح Kalibrgun Cricket  - رقابت انجمن IRBR باشگاه شاتین در تاریخ  26 دی 1399 - امتیاز : 483 با 17X

رکورد بنچ رست ۷۵ یارد

بالاترین امتیاز تک کارت :

علی زارعی   از تهران با تفنگ بادی kzst 31 g و اسلاگ Prophet 2   - رقابت IRBR در باشگاه شهید سلیمانی ،تاریخ  4 اسفند 1402 - امتیاز : 250 با 16X

رکورد بنچ رست

رضا حسین نژاد   از لامرد با تفنگ بادیProphet 2  - رقابت IRBR در باشگاه تک تیرانداز ورامین ،تاریخ  7 مهر 1402 - امتیاز : 248.5 با 15X

رضا حسین نژاد

سیاوش نیکی   از تهران با تفنگ بادی Prophet   - رقابت لیگ تیراندازان شاتین در باشگاه شاتین ،تاریخ  14 بهمن 1401 - امتیاز : 248.5 با 11X

Benchrest

مهدی مکوند   از تهران با تفنگ بادیFX M3  - رقابت تیراندازان شاتین در باشگاه شاتین ،تاریخ  30 اردیبهشت 1401 - امتیاز : 245.5 با 10X

مهدی مکوند

علیرضا اسدیان  از تهران با تفنگ بادیFX M3  - رقابت تیراندازان شاتین در باشگاه شاتین ،تاریخ  ۹ مهر ۱۴۰۰ - امتیاز : 243 با 12X

75Yards Benchrest record
75Yards Benchrest record

محمد گرجیان  از مازندران با سلاح Kalibrgun Cricket  - رقابت انجمن IRBR باشگاه شاتین در تاریخ  26 دی 1399 - امتیاز :  242 با 9X

محمد گرجیان

بابک قاضی زاده  از تهران با سلاح   Steyr LG110  (با لوله Rapid Air کالیبر 5.5)  - رقابت باشگاه شاتین در تاریخ  6 تیر 1399 - امتیاز : 241 با 10X

بابک قاضی زاده

میثم کماسایی از تهران با سلاح  HW 100 5.5 در رقابت IRBR - فشم در تاریخ  18 تیر 1395 - امتیاز : 240 با 5X

میثم کماسایی