رکورد تیراندازی تفنگ بادی
رکورد های تیراندازی سیلوئت (Silhouette)

علی فاضل مقدم  از آستارا با تفنگ بادی Vulcan 5.5 در مسابقه سیلوئت IRSA – در تاریخ 4 بهمن 1398 – با ثبت زمان   35.21 ثانیه

علی فاضل مقدم

 

علی حسین پور از تهران با تفنگ بادی URAGAN 5.5 در مسابقه سیلوئت IRSA – در تاریخ 4 بهمن 1398 – با ثبت زمان   35.59 ثانیه

علی حسین پور سیلوئت

 

مسیح مباشری از اصفهان با تفنگ بادی Vulcan 5.5 در مسابقه سیلوئت IRSA – در تاریخ 4 بهمن 1398 – با ثبت زمان   36.72 ثانیه

مسیح مباشری تفنگ بادی سیلوئت

 

سید حسین جلالی از گلستان با تفنگ بادی FX Impact 5.5 در رقابت باشگاه کردکوی – در تاریخ  17 آبان 1398 – با زمان   40.16 ثانیه

حسین جلالی فنگ بادی سیلوئت

 

مهران محمدی از یزد با تفنگ بادی FX Impact 5.5 در رقابت باشگاه کردکوی – در تاریخ  17 آبان 1398 – با زمان   40.40 ثانیه

مهران محمدی تفنگ بادی سیلوئت