رکورد های 100 یارد  Extreme Benchrest 
رکورد های بنچ رست۱۰۰ یارد  Extreme Benchrest 

مجموع امتیاز دو کارت :

سعید خضرایی  از تهران با تفنگ بادیFX M3 – رقابت انجمن IRBR باشگاه شهید سلیمانی ( مهام ) در تاریخ  23 مهر 1400 – امتیاز : 422 با 4X

بنچ رست تفنگ بادی۱۰۰ یارد


بالاترین امتیاز تک کارت :

سعید خضرایی  از تهران با تفنگ بادیFX M3 – رقابت انجمن IRBR باشگاه شهید سلیمانی ( مهام ) در تاریخ  23 مهر 1400 – امتیاز : 217 با 1X

سعید خضرایی