رکورد های 100 یارد  Extreme Benchrest 
رکورد های بنچ رست۱۰۰ یارد  Extreme Benchrest 

مجموع امتیاز دو کارت :

کامران ذاکری از تهران با تفنگ بادیFX M3 - رقابت انجمن IRBR باشگاه تک تیرانداز ورامین 26 آبان 1402 - امتیاز : 477.5 با 8X 

کامران ذاکری

میثم کماسایی  از تهران با تفنگ بادیFX M3 - رقابت انجمن IRBR باشگاه تک تیرانداز ورامین 15 اردیبهشت 1402 - امتیاز : 469.5 با 11X 

میثم کماسایی بنچ رست

کامران ذاکری  از تهران با تفنگ بادیFX M3 - رقابت انجمن IRBRS باشگاه بالابان ( استان گلستان) در تاریخ  03 شهریور 1401 - امتیاز : 467 با 14X

مسابقه بنچ رست 100 یارد بالابان

سعید خضرایی  از تهران با تفنگ بادیFX M3 - رقابت انجمن IRBR باشگاه شهید سلیمانی ( مهام ) در تاریخ  23 مهر 1400 - امتیاز : 422 با 4X

بنچ رست تفنگ بادی۱۰۰ یارد

بالاترین امتیاز تک کارت :

کاوه نصیری  از تهران با تفنگ بادیRTI Prophet – رقابت انجمن IRBR باشگاه تک تیرانداز ورامین در تاریخ  26 آبان 1402 – امتیاز : 241 با 5X

کاوه نصیری

کامران ذاکری  از تهران با تفنگ بادیFX M3 – رقابت انجمن IRBRS باشگاه بالابان ( استان گلستان) در تاریخ  03 شهریور 1401 – امتیاز : 236 با 11X

مسابقه بنچ رست 100 یارد بالابان

سعید خضرایی  از تهران با تفنگ بادیFX M3 - رقابت انجمن IRBR باشگاه شهید سلیمانی ( مهام ) در تاریخ  23 مهر 1400 - امتیاز : 217 با 1X

سعید خضرایی
اشتراک گذاری