رکورد های 100 یارد  Extreme Benchrest 
رکورد های بنچ رست۱۰۰ یارد  Extreme Benchrest 

مجموع امتیاز دو کارت :

رکوردهای بنچ رستکامران ذاکری  از تهران با تفنگ بادیFX M3 – رقابت انجمن IRBRS باشگاه بالابان ( استان گلستان) در تاریخ  03 شهریور 1401 – امتیاز : 467 با 14X

مسابقه بنچ رست 100 یارد بالابان

سعید خضرایی  از تهران با تفنگ بادی FX M3 – رقابت انجمن IRBR باشگاه شهید سلیمانی ( مهام ) در تاریخ  23 مهر 1400 – امتیاز : 422 با 4X

بنچ رست تفنگ بادی۱۰۰ یارد


بالاترین امتیاز تک کارت :

کامران ذاکری  از تهران با تفنگ بادیFX M3 – رقابت انجمن IRBRS باشگاه بالابان ( استان گلستان) در تاریخ  03 شهریور 1401 – امتیاز : 236 با 11X

مسابقه بنچ رست 100 یارد بالابان

سعید خضرایی  از تهران با تفنگ بادیFX M3 – رقابت انجمن IRBR باشگاه شهید سلیمانی ( مهام ) در تاریخ  23 مهر 1400 – امتیاز : 217 با 1X

سعید خضرایی