رکورد های 100 یارد  Extreme Benchrest 
رکورد های بنچ رست۱۰۰ یارد  Extreme Benchrest 

مجموع امتیاز دو کارت :

کامران ذاکری از تهران با تفنگ بادیFX M3 - رقابت انجمن IRBR باشگاه تک تیرانداز ورامین ۲۶ آبان ۱۴۰۲ - امتیاز : ۴۷۷.۵ با ۸X 

کامران ذاکری

میثم کماسایی  از تهران با تفنگ بادیFX M3 - رقابت انجمن IRBR باشگاه تک تیرانداز ورامین ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ - امتیاز : ۴۶۹.۵ با ۱۱X 

میثم کماسایی بنچ رست

کامران ذاکری  از تهران با تفنگ بادیFX M3 - رقابت انجمن IRBRS باشگاه بالابان ( استان گلستان) در تاریخ  03 شهریور ۱۴۰۱ - امتیاز : ۴۶۷ با ۱۴X

مسابقه بنچ رست 100 یارد بالابان

سعید خضرایی  از تهران با تفنگ بادیFX M3 - رقابت انجمن IRBR باشگاه شهید سلیمانی ( مهام ) در تاریخ  23 مهر ۱۴۰۰ - امتیاز : ۴۲۲ با ۴X

بنچ رست تفنگ بادی۱۰۰ یارد

بالاترین امتیاز تک کارت :

کاوه نصیری  از تهران با تفنگ بادیRTI Prophet – رقابت انجمن IRBR باشگاه تک تیرانداز ورامین در تاریخ  26 آبان ۱۴۰۲ – امتیاز : ۲۴۱ با ۵X

کاوه نصیری

کامران ذاکری  از تهران با تفنگ بادیFX M3 – رقابت انجمن IRBRS باشگاه بالابان ( استان گلستان) در تاریخ  03 شهریور ۱۴۰۱ – امتیاز : ۲۳۶ با ۱۱X

مسابقه بنچ رست 100 یارد بالابان

سعید خضرایی  از تهران با تفنگ بادیFX M3 - رقابت انجمن IRBR باشگاه شهید سلیمانی ( مهام ) در تاریخ  23 مهر ۱۴۰۰ - امتیاز : ۲۱۷ با ۱X

سعید خضرایی