رکورد تیراندازی تفنگ بادی
رکورد های بنچ رست 50 متر تفنگ بادی با حداکثر قدرت ۴۵ ژول

مهدی مکوند  از تهران با سلاح  KALIBRGUN CRICKET II 5.5 در رقابت انجمن بنچ رست IRBR - در تاریخ  25 خرداد 1402 تهران باشگاه تک تیرانداز ورامین - 742 با 44X

رکورد بنچ رست 50 متر تفنگ بادی

بابک قاضی زاده  از تهران با سلاح  Steyr LG110 5.5 در رقابت هفتگی باشگاه شاتین - در تاریخ  3 مرداد 1399 تهران باشگاه شاتین - 738 با 38X

رکورد های بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی

کامران ذاکری از تهران با سلاح  VULCAN2 5.5  در رقابت هفتگی باشگاه شاتین - در تاریخ  3 مرداد 1399 تهران باشگاه شاتین - 732 با 37X

رکورد های بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی

میثم کماسایی از تهران با سلاح  Uragan 5.5 در رقابت IRBR - در تاریخ  22 آذر 1398 تهران باشگاه شاتین- 731 با  FM5  36X

رکورد های بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی

بالاترین امتیاز تک کارت در مسابقات

محمد شقاقی از تهران با سلاح  Vulcan 3 5.5 در رقابت انجمن بنچ رست IRBR - در تاریخ  25 خرداد 1402 تهران باشگاه تک تیرانداز ورامین - 250 با 18X

رکورد بنچ رست 50 متر تفنگ بادی

بابک قاضی زاده از تهران با سلاح  Steyr LG110 5.5 در رقابت هفتگی باشگاه شاتین - در تاریخ  3 مرداد 1399 تهران باشگاه شاتین - 248 با 11X

رکورد های بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی

کامران ذاکری از تهران با سلاح  VULCAN2 5.5  در رقابت هفتگی باشگاه شاتین - در تاریخ  3 مرداد 1399 تهران باشگاه شاتین - 247 با 16X

رکورد های بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی

عباس خوشبخت از همدان با سلاح  Cricket 5.5 در رقابت IRBR - در تاریخ  22 آذر 1398 تهران باشگاه شاتین - 246 با 16X

رکورد های بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی