رست تیراندازی بنچ رست
رست جلو Front Rest

رست جلو Front Rest

 

از جمله ابزارهای بنچ رست که به لحاظ فنی بسیار مهم و مورد توجه است Front Rest است

اهمیت رست ها و عملکرد مکانیکی آنها ناشی از میزان اهمیت جابجایی سلاح و دوربین به صورت یک سازه واحد و بدون اعمال زاویه و لرزش و لقی است چراکه این نکته در امتیازآوری تیرانداز موثر و حائز اهمیت است .

انواع رست های جلو Front Rest به لحاظ عملکرد مکانیکی

دنده رزوه ای

رست تیراندازی

 

کوکسیال

رست تیراندازی بنچ رست تفنگ بادی

اشتراک گذاری