دوربین بنچ رست
تفنگ بنچ رست Air Rifle Benchrest

تفنگ بنچ رست Air Rifle Benchrest

دوربین بنچ رست

سلاح های مورد استفاده در رشته های مختلف بنچ رست سفارشی و بهینه سازی می شوند و تیراندازان این رشته در زمینه بهینه سازی سلاح های خود و علوم مرتبط آگاهی دارند. بیشتر تیراندازان بنچ رست در سلاح های گلوله زنی (center fire) مهمات خود را به صورت دستی و با توجه به بهینه سازی های انجام شده روی سلاح خود آماده می کنند. در رشته سلاح های ریم فایر (Rim fire) طبق قوانین، آماده سازی دستی مهمات توسط تیرانداز غیرمجاز است .

قنداق سلاح های بنچ رستی دارای مشخصه های ظاهری خاصی است ، قسمت زیربچه قنداق دارای سطحی کاملا صاف و پهن است و این قسمت با زیر قسمت انتهای قنداق کاملا همراستا یا کاملا موازی هستند و بطور کلی تخت بودن قسمت هایی از سلاح که روی رست ها قرار می گیرند برای تخلیه ریکویل (برگشت و لگد سلاح) بسیار با اهمیت می باشد .

با توجه به تکنین نوتاچ که مورد توجه عموم تیراندازان این رشته می باشد سلاح های بنچ رست بطور معمول دارای قبضه هایی هستند که مزاحم ماشه کشی نبوده و یا فاقد گریپ (قبضه) هستند .

دوربین بنچ رست

 

عرض قنداق ، وزن و قدرت سلاح در دو کلاس لایت ورمینت و هوی ورمینت باید بصورتی که در زیر ذکر شده باشد در کلاس های آزاد (OPEN) این محدودیت ها وجود ندارد .
قوانین بنچ رست

 گالری سلاح های بنچ رست 

Thomas      Ataman m2       Mac1        Raw

اشتراک گذاری