بادنما تیراندازی بنچ رست
بادنما wind flags

بادنما wind flags

 

بادنما wind flagsبادنما wind flags

زمانی که تصمیم به تیراندازی در فضای باز می گیریم در واقع تصمیم گرفته ایم که خود را در مواجهه با چالشی به نام باد قرار دهیم ، این چالشی است که تیراندازان حرفه ای به خوبی آن را درک میکنند و تنها عده محدودی از تیراندازان به خوبی با این چالش سازگار می شوند و حتی این چالش را به لذت بزرگی در تیراندازی بدل می کنند .
در تیراندازی بنچ رست استفاده از بادنما طبق قوانین منعی ندارد و تیراندازان با ساخت و استفاده از انواع بادنما ها که بعضا بسیار ابتکاری نیز هستند امتیازات خود را به شکل چشمگیری افزایش می دهند.

مقالات زیر می توانند به شما برای تیراندازی در باد کمک کنند :

مقاله تیراندازی در باد 1  

مقاله تیراندازی در باد 2  

مقاله تیراندازی در باد 3  

اشتراک گذاری