گروپ گیری و جمع تیر تیراندازی
مسابقات گروپ یا جمع تیر چیست ؟

مسابقات گروپ یا جمع تیر چیست ؟

مسابقه تیراندازی گروپ یا جمع تیر

 

اشتراک گذاری