اولین مسابقه تیراندازی سیلوئت
مسابقه تیراندازی سیلوئت انجمن IRBR – مهر ۱۳۹۷

مسابقه تیراندازی سیلوئت انجمن IRBR – مهر ۱۳۹۷

اولین مسابقه تیراندازی سیلوئت